Avís Legal y Politica de privacitat

Aquest lloc web i tot el seu contingut és propietat de MOOD NATURAL BARCELONA amb NIF 40896575E i domicili a C/Farigola, número 1 de Cardedeu (08440) que en posseeix la totalitat dels drets d’explotació i l’accés i utilització del mateix implica la condició d’usuari i la plena acceptació de la totalitat de les clàusules contingudes en aquest condicionat, així com la responsabilitat per tots els seus actes i el respecte als drets de la propietat intel·lectual i industrial. Queda terminantment prohibida la seva reproducció total o parcial sense el consentiment del propietari.

El simple fet de restar al web suposa el reconeixement per part de l’usuari de ser major d’edat i amb capacitat suficient per assumir les responsabilitats que es poguessin derivar fruit de la permanència i/o contractació de qualsevol tipus de servei contingut al lloc web.

Mood Natural Barcelona es reserva el dret de modificar, suspendre o eliminar en qualsevol moment la configuració del web o els serveis que s’hi ofereixen així com impedir l’accés al mateix. Igualment podrà suspendre el servei per motius de manteniment, reparació o millora del web sense cap preavís.

Les redireccions a altres planes web que existeixin estaran subjectes a les presents Condicions Generals d’ús així com als condicionats específics que les esmentades planes requereixin.

Mood Natural Barcelona es reserva el dret a no servir comandes que presumiblement no vagin dirigides al consumidor final.

En virtut de la Llei de Protecció Oficial de Dades, la informació que en el decurs de la navegació faciliti l’usuari s’incorporarà a un fitxer del què és responsable Mood Natural Barcelona i que estarà destinat a les relacions entre el titular del web i l’usuari per atendre les seves consultes i informar-lo, per mitjans propis o tercers, en matèria de cosmètica i bellesa així com gestionar el seu registre al web i les compres que realitzi a la botiga online. L’usuari accepta la cessió de les seves dades a Mood Natural Barcelona perquè li faci arribar ofertes dels seus productes i serveis.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Mood Natural Barcelona al domicili indicat anteriorment o enviant un e-mail a info@moodnatural.com.

Mood Natural Barcelona no es fa responsable dels perjudicis que es derivin entre altres d’interferències, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions que causin alteracions al servei de navegació, sobrecàrregues d’Internet o altres sistemes electrònics, intromissions il·legítimes i incontrolades de tercers, força major, etc. Tampoc es fa responsable dels webs als que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços de qualsevol contingut posat a disposició per tercers i l’accés és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari.

En tot moment l’usuari es compromet a efectuar un ús del lloc web conforme als principis de bona fe, la moral i ordre públic i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que se li pogués impartir, sense realitzar cap acció que causi danys o alteri els continguts ni el bon funcionament de la plana web o la relació d’aquesta amb altres usuaris.

Al lloc web s’utilitzen “cookies”, petits arxius que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari per controlar els fluxos de moviment pels continguts que integren el lloc web i, així, oferir un servei millor i més personalitzat.

Les cookies que s’utilitzen no poden llegir dades del disc dur de l’usuari. En el cas que l’usuari desitgi impedir la generació de cookies, podrà seleccionar l’opció corresponent al seu programa navegador.

Les dades obtingudes de les cookies per ús publicitari estan dissociats de qualsevol possible identificació de la identitat de l’usuari i són utilitzades per finalitats estadístiques sobre hàbits de navegació, així com per poder analitzar l’efectivitat publicitària.

Tot el que es troba contingut en aquestes condicions generals es regirà i interpretarà de conformitat a les lleis espanyoles i a totes les directives comunitàries que siguin d’aplicació. I per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi d’aquest condicionat o pel que sigui relatiu a l’incompliment, interpretació, resolució o validesa de qualsevol disposició del lloc web, les parts i amb renúncia al seu aforament particular o a altre que poguessin correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).